QIBLA
FINDER

Qibla ugruňyzy aňsatlyk bilen tapyň


Tejen Qibla Ugry
Kibla ugruňyzy iki ýol bilen tapyp bilersiňiz. Qibla ugruňyzy kompas bilen tapmak isleseňiz, aşakdaky Qibla burçuny ulanyň (kompas üçin Qibla burçy). Ora-da Google Kartalar infrastrukturasyny ulanyp size hödürlenýän qibla çyzygynyň üsti bilen aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.
Qibla burçy:
Kompass üçin Qibla burçy:
Kaaba aralygy:
Magnit gyşarmasy:
Ýer:,


Kibla ugruny tapmak isleýän ýeriňizi kartada hereket etmek arkaly tapyň. Locationerini ulaltmak üçin '+' düwmesini we guşuň gözi üçin '-' düwmesini ulanyň. Locationerleşýän ýeriňizi has anyklamak üçin kartanyň ýokarky sag burçundaky menýuny ulanyň. Locationerleşýän ýeriňiziň emeli hemra suratyny almak üçin şu ýerden 'SAT' saýlaň. Dürli karta islegleri üçin 'OSM' opsiýasyny ulanyp bilersiňiz.

Tejen şäheriniň Kibla ugruny kompas bilen tapmak isleseňiz, ýokarda görkezilen kompas üçin Qibla burçuny ulanyň. Kompasyň görkezijisi demirgazykda (N) bolsun. Soňra gibla burçuny (kompas üçin qibla burçy) sagat ugry boýunça tapyň. Indi namazyňyzy Kibla burçunda görkezilen ugurda edip bilersiňiz.

Qibla ýoluňyzy has amaly tapmak üçin ykjam enjamyňyzda ýerleşiş hyzmatyny açyň. 'Locationer Tapyň' düwmesine basyň we ykjam enjamyňyzda size beriljek soragy tassyklaň. Locationeriňizi tapmak üçin ýerleşiş nyşanyna garaşyň. Locationerleşýän ýeriňiziň nyşanynyň ýerleşdirilmegi netijesinde, Qibla ugruny we kompas üçin zerur bolan Qibla burçuny çalt öwrenersiňiz.